1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2019-04-16 20:00:00

Jim Sampras [1]Jim Sampras
 
Alexanos Tsitsiminaur [2]6-3/7-6/