1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2020-01-20 20:00:00

Tahiti Bob [1]Tabata Saika
 
Tabata Saika [2]4-6/0-6/