1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2020-02-01 20:00:00

Tahiti Bob [1]Tabata Saika
 
Tabata Saika [2]2-6/1-6/