1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2020-02-08 15:00:00

Tahiti Bob [1]Taïga Kagami
 
Taïga Kagami [3]6-3/5-7/3-6/
 
Rudolf Sabak [4]Tabata Saika
 
Tabata Saika [2]1-6/0-6/