1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2022-10-13 20:00:00

Alex Fede [1]Lino Ventura
 
Lino Ventura [5]4-6/5-7/
 
Danielinho Faishi [32]Okano Miwasa
 
Okano Miwasa [8]3-6/7-5/4-6/
 
Willy Seven [6]Bjorn Yammer
 
Bjorn Yammer [4]2-6/6-7/
 
Mariya Smirnova [7]Mariya Smirnova
 
Nori Moji 6-0/6-7/6-4/