1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-07-30 20:00:00

Alexandra Scott [5]Youri Chudakov
 
Youri Chudakov [2]6-4/4-6/4-6/