1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2024-05-04 20:00:00

Youri Chudakov [4]Youri Chudakov
 
Jere Valenzuela [2]6-2/6-3/