1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2020-06-07 20:00:00

Dmitry Smirnov [1]Mariya Smirnova
 
Mariya Smirnova [2]6-4/6-7/3-6/