1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2020-06-10 15:00:00

Taïga Kagami [1]Taïga Kagami
 
Rudolf Sabak [4]6-0/6-2/
 
Tabata Saika [3]Tahiti Bob
 
Tahiti Bob [2]4-6/6-2/2-6/